Bolaget Green Industry Services OÜ grundades 2010 som en firma som sätter för sitt syfte att erbjuda tjänster i elbranschen för kunder som vill få för sina problem helt kompletta lösningar.

Bolaget Green Industry Services OÜ grundades 2010 som en firma som sätter för sitt syfte att erbjuda tjänster i elbranschen för kunder som vill få för sina problem helt kompletta lösningar. Vi har varit aktiva i denna bransch från och med 2010 och har nått utmärkta resultat. Under dessa år har vi försökt att vara på ledande position i produktion, försäljning (elarbeten, transformationsstationers automatik och fördelningsprojekt, medel- och lågspänningsprodukter, ventilations- och konditioneringssystem, erbjudande av komponenter och lösningar för automatisering), men också i branscher av tekniskt underhåll för industriföretag (reparation och diagnostik av roterande elmaskiner och transformatorer, analys av elnät och reparation av ventilationssystem). Dessutom erbjuder vi logistiktjänster, management av verksamheter som har en anknytning till elektricitet och förflyttning av industriella anläggningar.

Mission

Vår mission är att erbjuda tjänster av hög kvalitet också för mest anspråksfulla kunder. Att vara ett företag som ständigt vidareutvecklar sina verksamheter och uppskattar därvid också sina egna medarbetare. Att kombinera med varandra traditionella och moderna tekniska lösningar, inom att gå ut från principer av hög etik, professionalitet och tjänsters kvalitet. Att erbjuda våra kunder stabila, fullständiga och metodiska underhållstjänster.

Vision

Vår vision består i att bli ledare i elanläggningars reparations- och underhållsbranschen, dvs. att vi vill bli för våra kunder ”första alternativet” vid lösning av olika tekniska problem.

Bolagets kvalitets- och miljöpolitik

Bolagets kvalitets- och miljöpolitik

Syftet med bolagets Green Industry Services OÅ verksamhet är att erbjuda kunder tjänsters helpaket som uppfyller deras behov och överensstämmer med deras möjligheter från projektering av elinstallationer, automatiska och ventilationssystem till anläggningars och systemens installering och underhåll.

I våra verksamheter går vi ut från följande kvalitets-och miljöprinciper:

Vi är kundorienterade och erbjuder alltid de mest optimala lösningarna, som

–           har utarbetats med hänsyn på av kunden ställda kraven;

–          är maximalt miljövänliga;

–           överensstämmer med i rättsdokument fastlagda bestämmelser.

Vi sysslar med att upprätthålla våra långfristiga fördelaktiga förbindelser med kunder, leverantörer och andra intresserade parter.

Vår framgång bygger på våra professionella och kompetenta medarbetare och tillförlitliga och sakkunniga samarbetspartner. Därför

–           kommer vi att stödja medarbetares professionella vidareutveckling

–           och säkerställa såväl våra medarbetares som samarbetspartners nödvändiga medvetande om       kvalitets- och miljökrav och vi kommer att kräva att dessa krav också ska uppfyllas.

Varje medarbetare förpliktar sig att utföra sina arbeten med hög kvalitet, i överensstämmelse med ställda krav och med miljösparande metoder, inom att hållbart använda material, energi, bränsle och andra resurser och inom att undvika miljöförorening.

Vid arbetens utförande eventuell uppkommande avvikelser och fel ska omedelbart åtgärdas, och vi kommer att vidta åtgärder för att undvika felens uppkomst i framtiden.

Vi går ut från kvalitet och miljöledningssystem som har utarbetats enligt ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 krav.

Vi förbättrar ständigt bolagets arbetseffektivitet, vidareutvecklar våra tjänster och kvalitets- och miljöledningssystem, allt detta med hänsyn på kunders och andra intresserade parters behov och förväntningar.

Utgående av de nämnda principerna fastlägger vi våra syften beträffande kvalitet och miljöarbete och planerar vårt arbete för att nå dessa mål.

VÅRA TJÄNSTER

Automatikbranschens lösningar

Vi är experter i automatik- och automatiseringsbranschen, i reparation och uppgradering av APJ maskiner.

Tjänster i elektricitetsbranschen

Green Industry Services tillhandahåller tjänster och lösningar elektroingenjörer har kompetens för, och utför också olika beställda och förebyggande underhållsarbeten.

Tekniska lösningar

Green Industry Services tillhandahåller innovativa tekniska lösningar.

Robotik & maskinseende

Robotar för svetsning, förpackning och lastpallar och olika robotarssystem. På maskinseende beroende kvalitetskontroll.

Teknologiska lösningar

Teknologiska anläggningars leverering, underhåll, reparation, modernisering osv.

Belysningsarbeten

Green Industry Services reparerar, installerar, förnyar och förändrar belysningssystem oberoende på ert säte.

Förflyttning

Proppskåp

Våra partners