Kaupade ja teenuste tarnete tüüptingimused

 1. Üldine
 • Kaupade ja/või teenuste tarnete (edaspidi „tarned”) ulatus määratakse kindlaks mõlema lepinguosalise kirjalike kinnitustega. Ostja tüüptingimusi kohaldatakse üksnes juhul, kui Green Industry Services OÜ (edaspidi „Green Industry Services“) on selle selgesõnaliselt kirjalikult heaks kiitnud.
 • Me jätame endale kõik tööstusomandi õigused ja/või autoriõigused, mis on seotud pakkumiste, jooniste ja muude dokumentidega (edaspidi „dokumendid”). Dokumente ei tehta kättesaadavaks ilma nende esitaja eelneva nõusolekuta ning need tagastatakse nõudmise korral meile põhjendamatu viivituseta, kui lepingut ei sõlmita. Lauseid 1 ja 2 kohaldatakse vastavalt ostja ka dokumentidele; need võib siiski teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele, kellele Green Industry Services on tarned õiguspäraselt üle
 • Osalised tarned on lubatud niivõrd, kuivõrd need on ostjale mõistlikud.
 1. Hinnad ja maksetingimused
 • Hinnad on tehasehinnad ning ei sisalda pakendit; lisatakse käibemaks igakordse kohaldatava määraga.
 • Maksed tehakse meie pangakontole, ilma meile kulude tekkimiseta. Rahalised nõuded tuleb tasuda arve alusel ja arvel näidatud aja jooksul. Viivisena kohaldatakse seaduslikku viivist vastavalt Eestis kehtivatele seaduslikutele aktidele.
 • Ostja võib tasaarvestada ainult need nõuded, mis on vaidlustamata või mille vastu ei ole võimalik pöörduda kohtusse.
 1. Omandõiguse säilitamine
 • Tarnetega seotud kaubad („kinnipeetavad kaubad ”) jäävad meie omandiks seni, kuni kõik antud ärisuhtes meie poolt ostja vastu esitatud nõuded on täidetud.
 • Omandiõiguse säilitamise ajaks ei tohi ostja panna kinnipeetavaid kaupu panti ega kasutada neid tagatisena ning nende edasimüük on võimalik ainult edasimüüjatele nende tavapärase äritegevuse käigus ja ainult tingimusel, et edasimüüja saab oma kliendilt makse või muudab vara üleandmise kliendile sõltuvaks sellest, kas klient täidab oma maksekohustuse.
 • Ostja teatab Green Industry Services-ile viivitamata kõikidest kolmandate isikute poolt tehtud kinnipidamistest, arestimistest või muudest sekkumistest.
 • Kui ostja ei täida oma kohustusi, sealhulgas ei ole teinud tasumisele kuuluvaid makseid, on Green Industry Services-l õigus leping üles öelda ja võtta kinnipeetavad kaubad tagasi, kui pärast hankija poolt määratud mõistliku tähtaja möödumist ei ole kohustust täidetud; õiguslikud sätted, mis sätestavad, et ei ole ajalimiit vajalik, jäävad mõjutamata. Ostja on sel juhul kohustatud kinnipeetavad kaubad loovutama.
 1. Tarnete tähtajad; viivitus
 • Tarnetähtaegu saab täita ainult siis, kui kõik ostja poolt esitatavad dokumendid, vajalikud load ja vabaksandmised, eriti seoses plaanidega, laekuvad õigeaegselt ning kui on täidetud kokkulepitud maksetingimused ja ostja muud kohustused. Kui need tingimused ei ole õigeaegselt täidetud, pikendatakse tähtaegu mõistlikult; seda ei kohaldata, kui viivituse eest vastutab Green Industry Services.
 • Kui tähtaegadest mittekinnipidamine on tingitud vääramatust jõust, nagu mobiliseerimine, sõda, ülestõus vms sündmused, nt streik või lokaut, peab tähtaegu mõistlikult pikendama.
 • Ostja nõuded seoses hilinemisega tarnetest tingitud kahjudega ning nõuded kahju hüvitamiseks teenuse osutamise asemel ei lähe arvesse. Seda ei kohaldata tahtlikkuse, raske hooletuse või surmajuhtumi, kehavigastuste või tervisekahjustuse põhjustamise alusel tekkinud kohustusliku vastutuse korral. Lepingu seaduse alusel ülesütlemine ostja poolt piirdub juhtudega, kus viivituse eest vastutab Green Industry Services. Eeltoodud säte ei tähenda tõendamiskohustuse muutmist ostja kahjuks.
 • Green Industry Services nõudel teatab ostja mõistliku aja jooksul, kas ostja ütleb hilinenud tarnete tõttu lepingu üles või nõuab tarnete teostamist.
 1. Riski üleminek
 • Isegi kui tarne on kokkulepitud tarnija kulul veoga, läheb risk ostjale üle järgmiselt: ajal, mil tarned lähetatakse või vedaja need kaasa võtab. Ostja nõudmisel kindlustab Green Industry Services hanked ostja kulul tavapäraste veoriskide vastu.
 • Risk läheb ostjale üle, kui lähetamine või vedu hilineb põhjustel, mille eest vastutab ostja, või kui ostja on muul viisil jätnud tarnet aktsepteerimata.
 1. Tarnete vastuvõtmine
 • Ostja ei tohi väiksemate defektide alusel keelduda tarnete vastuvõtmisest
 1. Kvaliteedidefektid

Green Industry Services vastutab kvaliteedidefektide (edaspidi „defektid”) eest järgmisel moel 12 kuu jooksul pärast seda, kui tarned lähetatakse või need vastu võetakse.

 • Kõik osad või teenused, mille puhul garantiitähtaja jooksul ilmneb defekt, parandatakse, asendatakse või osutatakse meie äranägemisel uuesti tasuta, arvestades kuluva tööajaga, tingimusel et defekti põhjus oli riski ülemineku ajal juba olemas.
 • Defektidel põhinevate nõuete suhtes kohaldatakse 12-kuulist aegumistähtaega. Käesolevat sätet ei kohaldata surmajuhtumi, kehavigastuste või tervisekahjustuse põhjustamise või meie kohustuste tahtliku või hooletusest tingitud täitmatajätmise korral või defekti pettuse teel varjamise korral. Aegumise peatamist ja aegumistähtaegade pikendamist käsitlevad õigusnormid jäävad sellest mõjutamata.
 • Ostja teatab defektidest viivitamata ja kirjalikult Green Industry Services-ile.
 • Defektist teatamise korral võib ostja makseid kinni pidada ulatuses, millel on defektiga mõistlik seos. Ostja võib siiski makseid kinni pidada ainult juhul, kui defektiteate ese on põhjendatud ja väljaspool kahtlust. Põhjendamatu defektiteade annab Green Industry Services-ile õiguse nõuda ostjalt tekkinud kulude hüvitamist.
 • Green Industry Services-ile antakse kõigepealt võimalus mõistliku aja jooksul oma sooritust parandada.
 • Kui soorituse parandamine ebaõnnestub, on ostjal õigus leping üles öelda või tasu vähendada, olenemata sellest, milliseid kahjunõudeid ta võib vastavalt artiklile X esitada.
 • Defektil põhinevaid nõudeid ei esitata juhul, kui kokkulepitud kvaliteedist on vaid tähtsusetuid kõrvalekaldeid, kui mõju kasutuskõlblikkusele on väike, kui tegemist on loomuliku kulumisega või kahjustustega, mis tekivad pärast riski üleminekut ebaõigest või hooletusest käitlemisest, ülemäärase pingutuse rakendamisest, ebasobivatest seadmetest, kokkupanekujuhiste mittejärgimisest või konkreetsetest välistest mõjutustest, mida ei ole lepingus arvesse võetud. Samuti jäetakse välja nõuded, mis põhinevad ostja või kolmandate isikute tehtud ebaõigetest muudatustest või remonditöödest või nende tagajärgedest tulenevatel defektidel.
 • Ostjal ei ole õigust esitada nõuet soorituse parandamise käigus tekkinud kulude, sealhulgas reisi- ja veo-, tööjõu- ja materjalikulude eest.
 • Ostja tagasinõudeõigus meie suhtes vastavalt on piiratud juhtudega, kus ostja ei ole sõlminud oma klientidega kokkulepet, mis ületab defektidel põhinevaid nõudeid reguleerivate õigusnormide ulatuse. Lisaks sellele kohaldatakse ostjal meie suhtes olevale tagasinõudeõigusele eeltoodud punkti 8.
 • Lisaks sellele kohaldatakse kahjuhüvituse nõuete suhtes ka artikli 10 (Muud kahjuhüvituse nõuded) sätteid. Ostja mis tahes muud nõuded meie või tema agentide vastu või mis tahes sellised nõuded, mis ületavad defektil põhinevaid käesolevas artiklis VII sätestatud nõudeid, ei arvestata.
 1. Tööstusomandi õigused ja autoriõigus; omandiõiguse probleemid
 • Kui ei ole kokku lepitud teisiti, anname tarned üle vabadena sihtriigis kehtivatest kolmandate isikute tööstusomandi õigustest ja autoriõigustest (edaspidi „intellektuaalomandi õigused”). Kui kolmas isik esitab ostja vastu põhjendatud nõude, mis põhineb intellektuaalomandi õiguste rikkumisel meie tehtud ja seejärel vastavalt lepingule kasutatud tarnete osas, siis võib ostja lepingu üles öelda või vähendada tasu vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele.
 • Ostja nõudeid ei arvestata, kui ta ise vastutab intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest.
 • Ostja nõuded välistatakse ka juhul, kui intellektuaalomandi õiguste rikkumine on põhjustatud ostja poolt esitatud spetsifikatsioonidest, meie poolt ettenägematust kasutusviisist või ostja poolsest tarnete muutmisest, samuti juhul, kui neid kasutatakse koos toodetega, mida ei tarni meie.
 • Kui esineb muid omandiõiguse probleeme, siis kohaldatakse vastavalt artiklit VII.
 • Ostja mis tahes muud nõuded meie või tema agentide vastu või mis tahes sellised nõuded, mis ületavad käesolevas artiklis VII sätestatud omandiõiguse probleemidel põhinevaid nõudeid, ei arvestata.
 1. Soorituse võimatus; lepingu kohandamine.
 • Kui tarne ei ole võimalik, on Green Industry Services-il ja ostjal õigus leping üles öelda.
 • Kui ettenägematud sündmused artikli IV punkti 2 tähenduses muudavad oluliselt tarnete majanduslikku tähtsust või sisu või mõjutavad oluliselt meie äritegevust, siis lepingut kohandatakse, võttes arvesse hea usu põhimõtteid. Kui see on majanduslikult põhjendamatu, on Green Industry Services-il õigus leping üles öelda. Kui kavatseme kasutada oma õigust leping üles öelda, teavitame sellest ostjat põhjendamatu viivituseta kohe pärast sündmuse tagajärgede mõistmist; see kehtib ka juhul, kui ostjaga oli eelnevalt kokku lepitud tarneperioodi pikendamine.
 1. Muud kahjuhüvituse nõuded
 • Kõik nõuded kahjude ja kulude hüvitamiseks, mis ostjal võivad olla (edaspidi „kahjuhüvituse nõuded”), mis põhinevad mis tahes õiguslikul põhjusel, sealhulgas lepingust tulenevate või lepinguväliste kohustuste rikkumisel, jäetakse arvestamata.
 • Eeltoodut ei kohaldata tahtlikkuse, raske hooletuse või surmajuhtumi, kehavigastuste või tervisekahjustuse põhjustamise alusel või oluliste lepingukohustuste rikkumise alusel tekkinud kohustusliku vastutuse korral. Olulise lepingukohustuse rikkumisest tulenevad kahjuhüvituse nõuded piirduvad siiski eeldatava kahjuga, mis on lepinguga reguleeritud, välja arvatud juhul, kui põhjuseks on tahtlikkus, raske hooletuse või surmajuhtumi, kehavigastuste või tervisekahjustuse põhjustamine. Eeltoodud säte ei tähenda tõendamiskohustuse muutmist ostja kahjuks.
 • Kuivõrd ostjal on vastavalt käesolevale artiklile X kehtiv kahjuhüvituse nõue, aegub see artikli VII punkti 2 kohaselt defektide suhtes kohaldatava aegumistähtaja möödumisel.
 1. Tegevuskoht ja kohaldatav õigus
 • Kõikide otseselt või kaudselt lepingust tulenevate vaidluste ainus jurisdiktsioon on Green Industry Services äritegevuste toimumiskoht. Samas võime esitada hagi ka ostja tegevuskohas.
 • Käesoleva lepinguga seotud õigussuhteid reguleerib Saksamaa materiaalõigus, jättes arvestamata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvahelise müügi lepingute konventsiooni.
 1. Eraldatavuse säte

Käesoleva lepingu ühe või mitme sätte õiguslikult kehtetuks tunnistamine ei mõjuta mingil viisil ülejäänud sätete kehtivust. Seda ei kohaldata, kui lepingu jätkamine kujutaks endast ühe poole jaoks ebamõistlikku raskust.